Europas nr.1 på kvalitet & design

Innehållsförteckning

1 tillämpningsområde
2 Slutsats av kontraktet
3 Rätt att avbryta
4 Rätten till återkallande
5 Priser och betalningsvillkor
6 Leverans- och leveransvillkor
7 Reservering av egna rättigheter
8 Garanti
9 Ansvar
10 Tillämplig lag

  1) tillämpningsområde

  1.1
  Dessa villkor för varumärke Kingplanters, som ägs av bolaget Ziani Norge, som (nedan kallat "säljare") ska tillämpas på alla kontrakt som ingåtts mellan en konsument eller företag (nedan kallad "klient") och säljaren avser till alla varor och / eller tjänster som presenteras i säljarens webbutik. Inkluderingen av kundens egna förhållanden är härmed inriktat på om inte annat har angivits.

  1.2
  En konsument enligt dessa allmänna villkor är att varje person som slutar en rättslig transaktion för ett ändamål som tilldelas varken till en huvudsakligen kommersiell eller egenföretagare. Ett företag enligt dessa allmänna villkor är någon fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som verkar i utförande av en kommersiell eller egenföretagare yrkesverksamhet när den avslutas en rättslig transaktion.

  2) Kontraktets slutförande

  2.1
  Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivningar är alla priser som är angivna av säljaren slutliga priser inklusive den rättsliga mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och sändningskostnader anges separat i respektive produktbeskrivning eller vid utcheckning.

  2.2
  Klienten kan lämna in erbjudandet av online-orderformuläret integrerat i säljarens webbutik. Därigenom, efter att ha gått in i sina personuppgifter och genom att klicka på knappen slutföra orderprocessen, lämnar kunden ett rättsligt bindande erbjudande av kontrakt med avseende på varorna och / eller tjänster som finns i kundvagnen. Klienten kan också lämna sitt erbjudande till säljaren via telefon eller e-post.

  2.3 
  Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
  - genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form via e-post. I den mån som kvitto av orderbekräftelse av kunden är avgörande, eller
  - genom att leverera beställda varor till kunden I den mån som kunden är avgörande, eller
  - Genom att uppmana kunden att betala efter att han lade sin order.

  Under förutsättning att flera av de ovannämnda alternativen gäller, skall avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda tidsperioden, skall detta anses om att avvisa Erbjudandet med den effekt som kunden inte längre är bunden av hans avsiktsförklaring.

  2.4
  Perioden för godkännande av erbjudandet ska börja dagen efter det att kunden har skickat Erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats.

  2.5
  Vid beställning via säljarens online-orderformulär lagras kontraktets innehåll av säljaren och skickas till kunden skriftligen, inklusive dessa användarvillkor efter att kunden har lämnat in sin order. Dessutom kommer kontraktets innehåll att lagras på säljarens hemsida och kan hittas av kunden via det lösenordsskyddade kundkontot genom att ange respektive inloggningsinformation, förutsatt att klienten har skapat ett kundkonto i säljarens webbutik före skickar sin order.

  2.6
  Klienten kan korrigera alla data som är inmatade via det vanliga tangentbordet och musfunktionen innan han skickar in sin bindande ordning via säljarens online-orderformulär. Dessutom, innan du skickar in en bindningsorder, kommer alla angivna data återigen att visas i ett bekräftelsesfönster och kan korrigeras så bra via det vanliga tangentbordet och musfunktionen.

  2.7
  Orderbehandling och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatisk orderbehandling. Det är kundens ansvar att se till att den e-postadress han tillhandahåller för orderbehandlingen är korrekt så att e-postmeddelanden som säljs av säljaren kan tas emot på den här adressen. Särskilt är det kundens ansvar, om SPAM-filter används, för att säkerställa att alla e-postmeddelanden som säljs av säljaren eller av tredje part som beställts av säljaren med orderbehandlingen kan levereras.

  3) Rätt att avbryta

  Konsumenten har rätt att avbryta. Ytterligare detaljer om rätten att avbryta finns i våra instruktioner för avbokningar.

  4) Rätten till återkallande

  Konsumenterna är allmänt berättigade till en återkallande. Mer information om rätten till återkallelse finns under avbokningar.

  5) Priser och betalningsvillkor

  5.1
  Alla priser som är angivna av säljaren är slutliga priser, inklusive den rättsliga mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och sändningskostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

  5.2 
  Betalning kan göras med en av de metoder som nämns i säljarens webbutik.

  5.3
  För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan extra kostnader uppstå som är bortom säljarens kontroll. De ska bäras av kunden. Sådana kostnader är till exempel pengaröverföringskostnader (överföringsavgifter, valutakurser) eller tullar eller importskatter

  5.4
  Om förskottsbetalning har överenskommits ska betalningen omedelbart beror på avtalets slut.

  5.5
  Om samlingen av kunden är ordnad, ska säljaren informera kunden via e-post när beställningen är klar.

  6) Leverans- och leveransvillkor

  6.1
  Varor levereras generellt på avsändningsvägen och till den leveransadress som anges av kunden om inte annat avtalats.

  6.2
  Om det tilldelade transportföretaget returnerar varorna till säljaren eftersom leverans till kunden inte var möjlig, bär kunden kostnaderna för den misslyckade avsändningen. Detta gäller inte om leveransen inte kan göras på grund av omständigheter utanför kundens kontroll eller om han tillfälligt har hindrats för att få den erbjudna tjänsten om inte säljaren har anmält kunden i förväg om tjänsten.

  6.3
  Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av de sålda varorna ska i princip överföras till kunden vid leverans av varorna till kunden eller till en auktoriserad mottagare. Om kunden ska fungera som entreprenör ska risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring i händelse av försäljning genom avsändning överföras vid leverans av varorna till en kvalificerad transportperson på säljarens verksamhet.

  6.4
  Säljaren förbehåller sig rätten att dra tillbaka från kontraktet i händelse av felaktig eller felaktig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för icke-försörjningen och om han har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att erhålla varorna. I händelse av icke-tillgänglighet eller partiell tillgänglighet av varorna ska han omedelbart informera kunden och bevilja honom omedelbart motprestanda.

  7) Reservation av proprietära rättigheter

  Om kunden är en konsument, behåller säljaren äganderätten till de levererade varorna tills inköpspriset har betalats i sin helhet. Om kunden är ett företag reserverar säljaren titeln till de levererade varorna tills uppfyllandet av alla fordringar som härrör från det nuvarande affärsrelationen.

  7.1 
  Om kunden är en entreprenör har han rätt att sälja de reserverade varorna under regelbunden affärsverksamhet. Alla påståenden som härrör från en sådan verksamhet mot tredje part ska härmed tilldelas i förväg till säljaren i respektive fakturavärde (inklusive moms). Denna uppgift av fordringar är giltiga oavsett om de reserverade varorna behandlas före eller efter återförsäljning eller ej.

  Klienten är berättigad att samla på kraven även efter uppdrag, oavsett säljarens auktoritet att också samla på fordringarna. Säljaren ska dock avstå från att samla påståenden så länge som kunden uppfyller sina betalningsförpliktelser, är inte i standard och ingen ansökan har inkommit till insolvensförfaranden.

   

  8) Garanti

  Om föremålet för köp är bristfälligt ska lagstadgade bestämmelser gälla. Avvikande av dessa ska följande ansöka om en produkt som inte användes i enlighet med sin vanliga tillämpning, för byggkonstruktion och som var orsaken till byggnadens defektion:

  8.1
  Gentemot entreprenörer
  - En marginell defekt ska i allmänhet inte utgöra fordringar på defekter.
  - Säljaren kan välja vilken typ av efterföljande prestanda.
  - För nya varor ska preskriptionstiden för defekter vara ett år från risköverföring
  - För begagnade varor, rättigheter och fordringar på fel är i allmänhet uteslutna.
  - preskriptionstiden får inte återupptas om en ersättningsleverans utförs inom ramen för ansvaret för defekter.

  8.2
  För konsumenter ska preskriptionstiden för fordringar på defekter vara
  - För nya varor, två år från leverans av varor till kunden
  - För begagnade varor, ett år från leverans av varor till kunden med begränsningen av avsnitt .3.

  8.3
  För entreprenörer och konsumenter hänvisar de ovannämnda ansvarsbegränsningarna och begränsningarna av begränsningsperioder i avsnitt 7.1 och 7.2 inte på skadeståndsanspråk och ersättning för utgifter som köparen kan hävda på grund av lagstadgade bestämmelser för defekter enligt avsnitt 8.

  8.4
  Vidare, för entreprenörer, förblir statuarialbegränsningsperioderna för tillämpningskrav enligt 478 § den tyska civillagen (BGB) opåverkad. Detsamma gäller för entreprenörer och konsumenter i händelse av försiktig avsikt eller grov oaktsamhet och bedräglig dölja av en defekt.

  8.5
  Om kunden är affärsman i enlighet med avsnitt 1 i den tyska handelskoden (HGB) har han / hon kommersiell skyldighet att undersöka och anmäla defekter enligt 377 hgb. Om kunden försummar de skyldigheter som anges däri, ska varorna anses godkända.

  8.6
  Om kunden är en konsument måste vidarebefordringsmedlet omedelbart anmälas om eventuella uppenbara transportskador och säljaren informeras om detta. Om kunden inte överensstämmer med det, ska detta inte påverka hans / hennes lagstadgade eller kontraktsmässiga fordringar på defekter.

  8.7
  Om kompletterande prestanda görs genom ersättningsleverans, är kunden skyldig att avsätta de ursprungligen levererade varorna till säljaren inom 30 dagar på säljarens bekostnad. För returförsändelse av bristande varor ska staternas bestämmelser tillämpas.

  9) Ansvar

  Säljaren ska vara ansvarig för kontrakts- och kvasi-kontraktsmässiga påståenden och för skadeståndsansvar i skada avseende skadestånd och ersättning enligt följande:

  9.1
  Säljaren ska möta obegränsat ansvar oberoende av den rättsliga grunden
  - i händelse av avsikt eller grov oaktsamhet,
  - i händelse av skador på liv, kropp eller hälsa som härrör från avsikt eller försumlighet,
  - I händelse av ett löfte om garanti, om inte annat anges,
  - Vid ansvar som följer av obligatoriska lagstadgade bestämmelser som produktansvarsrätten.

  9.2
  Under förutsättning att säljaren försumligt strider mot en väsentlig avtalsavgift, ska skulden att betala skadestånd begränsas till det förutsebara, typiskt förekommande skada, såvida inte obegränsad skuld tillämpas enligt avsnitt 8.1. Väsentliga betydande avtalsförpliktelser är skyldigheter att kontraktet ålägger säljaren enligt dess innehåll för att uppfylla syftet med kontraktet och vars uppfyllelse är avgörande för att kontraktet är korrekt och korrekt och om den uppfyllande som kunden regelbundet kan förlita sig på.

  9.3
  För resten är säljarens ansvar uteslutet.

  9.4
  De ovannämnda bestämmelserna om ansvar gäller även för säljarens ansvar för sina juridiska företrädare och vicarious agenter.

  10) Tillämplig lag

  10.1
  Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga relationer mellan de parter som omfattas av de lagar som reglerar det internationella köpet av rörliga varor. För konsumenterna gäller detta val av lagstiftning endast i den utsträckning det beviljade skyddet inte återkallas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i landet, där konsumenten har sitt hemvist.

  10.2
  Om kunden är en affärsman, en juridisk person av offentlig rätt eller en separat egendom enligt offentlig lag med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens arbetsplats vara den enda platsen för jurisdiktion för alla juridiska tvister som uppstår från detta kontrakt. Om kunden är bosatt utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens affärsställe vara den enda platsen för behörighet för alla rättsliga tvister som härrör från detta kontrakt, förutsatt att kontraktets fordringar från kontraktet kan tilldelas kundens professionella eller kommersiella aktiviteter. I vilket fall som helst, om de ovannämnda fallen, har säljaren rätt att kalla den domstol som ansvarar för kundens säte.